A legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg miniszterelnöki aláírással a vadgazdálkodási eljárásokról szóló rendelet módosítása. 

 

A 68/2019. (IV. 3.) kormányrendelettel a 412/2017. (XII. 15.) számú, az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló jogszabályt módosította a kabinet.

Az új határozat egyebek mellett rendelkezik arról, hogy: „A vadaskertben tartott vadállomány hasznosítását a vadászati hatóság – a létesítési engedélyben meghatározottak, továbbá az éves vadgazdálkodási terv szempontjai szerint – vadászati évenként engedélyezi. Az engedélyben meghatározza a vad vadaskertbe történő kiengedésének, hasznosításának tervszámait, amelyhez kizárólag vadaskerti felhasználásra, külön „Z” (zárttéri) megjelölésű azonosító jelet ad ki. Állategészségügyi okból, kérelemre a vadászati hatóság engedélyezheti a vad lőfegyverrel történő elejtését a vadaskert nem vadászati célú kertrészében is.” 

A jogszabály szól a hullatott vagy egyéb, nem közvetlen elejtésből származó trófea vagy agancs sorsáról is. A határozat engedélyhez köti az ilyen agancs vagy trófea kivitelét is az országból. Ugyanakkor a „nemzeti értékké” nyilvánított trófea elhelyezéséről, kiállításon való bemutatásáról az agrárminiszter – mint a vadgazdálkodásért felelős tárca irányítója – külön rendeletben dönt.

A vadászati hatóság jogkörei is változnak:

„7/A. § A vadászati hatóság a Vtv.-ben meghatározott eseten túl a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli, ha
a) a vadászati jog hasznosítására kötött haszonbérleti szerződés megszűnik,
b) a haszonbérlőt a haszonbérlő bejegyzésére jogosult bíróság vagy cégbíróság törli a nyilvántartásából,
c) a vadászatra jogosult felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett,
d) a vadászatra jogosult elmulasztja a 7/B. §-ban meghatározott határidőn belül a vadgazdálkodási üzemterv benyújtását, vagy a vadászati hatóság a 7/B. § szerinti vadgazdálkodási üzemtervet nem hagyja jóvá.
7/B. § Ha az adott tájegység vonatkozásában nincs kiadott tájegységi vadgazdálkodási terv, a vadászati jog haszonbérletére vonatkozó szerződést a vadászati hatóság azzal hagyja jóvá, és a vadászatra jogosultat azzal veszi nyilvántartásba, hogy a vadászatra jogosultat kötelezi a vadgazdálkodási üzemterv – tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépését követő hat hónapon belüli – benyújtására.
7/C. § (1) A vadászvizsgát megelőző tanfolyam (a továbbiakban: tanfolyam) szervezésére az engedélyt a vadászati hatóság 5 évre adja ki. Az engedély meghosszabbítása annak lejártát megelőző 60 napon belül kérelmezhető.
(2) A vadászati hatóság az engedélyt kapott természetes és jogi személy (a továbbiakban: tanfolyamszervező) nevét, azok címével vagy székhelyével, cégjegyzékszámával, valamint az engedély hatályának kezdő és lejárati időpontjával nyilvántartja, és – a tanfolyamszervező kérelmére az abban megjelölt adataival – a honlapján közzéteszi.
(3) Az engedélyezett tanfolyamokat a vadászati hatóság által létrehozott háromfős bizottság az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint ellenőrzi. A háromfős bizottságba egy-egy tagot a vadászati hatóság, valamint a vadgazdálkodásért felelős miniszter jelöl ki, továbbá a vadászati hatóság felkérése alapján egy tagot az Országos Magyar Vadászkamara delegál. Nem jelölhető ki a bizottságba az a személy, aki az adott megye vadászvizsga-bizottságának tagja, elnöke, aki tanfolyamszervezői engedéllyel rendelkezik vagy tanfolyamvezetőként, illetve oktatóként részt vesz tanfolyam szervezésében, lebonyolításában. 

(4) Az ellenőrzés kiterjed a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet (a továbbiakban: vadászvizsga rendelet) 1–3. mellékletében felsorolt, a tanfolyam engedélyeztetésével, lebonyolításával kapcsolatos feltételek és követelmények betartására.
(5) Ha az ellenőrzés a vadászvizsga rendeletben foglalt előírások betartásával kapcsolatban hiányosságot tár fel, és a jogszerűtlen állapot a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a vadászati hatóság felhívja a tanfolyamszervezőt a hiányosságok pótlására, amelyre a tanfolyamszervezőnek a hatósági felhívás kézhezvételét követően 15 nap áll rendelkezésére. 

(6) Ha az ellenőrzés során olyan súlyú hiányosság kerül feltárásra, amelynek során az (5) bekezdésben foglalt intézkedés alkalmazására nincs lehetőség, vagy a megadott határidő eredmény nélkül telik el, a vadászati hatóság az engedélyt visszavonja.
7/D. § (1) A vadászati hatóság a vadászvizsga eredményét megsemmisíti, valamint érvénytelenné nyilvánítja a kiállított bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a vadászvizsgát jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A vadászati hatóság az e bekezdés szerint meghozott határozatáról a határozat számának és az érvénytelenné nyilvánított bizonyítvány sorszámának feltüntetésével a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményt tesz közzé. 

(2) A vadászíjász vagy a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga jogszabályban foglalt menetének és szakszerű lefolyásának biztosítására az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.” 

A bemutatott jogszabályi változások két hát múlva, április 14-én lépnek hatályba.